Links: Join VSVN | Photos | Contact Us

Classifieds


2 Responses to “Classifieds”

 1. Cần người đầu tư Says:

  Cần người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngo� i họp tác để th� nh lập “Trung tâm Trưng b� y Sản phẩn Vietnam tại Hoa Kỳ”.

  Mô hình trưng b� y sản phẩm:
  Mướn một warehouse khoảng chừng 20 đến 50 ng� n SqFt với giá $0.40 đến $0.80. Cho cac công ty bên VN thuê lại một kệ để trưng b� y sản phẩm với giá $300/tháng.

  Mô thức văn phòng đại diện:
  Các công ty VN rất cần có địa chỉ & số điện thoại bên Mỹ để chứng nhận l� có VP tại Mỹ. Mỗi công ty sẽ trả $80/tháng.

  Xin liên lạc: Cô Thúy (84-9) 217-1711
  Email: • http://impact-vn.com

Post a Message